Zarządzanie wymaganiami to dziedzina, która zajmuje się przełożeniem potrzeb klientów na wykreowanie ostatecznej formy produktu. Szczególnie dotyczy ona branży IT, jednak zastosowanie jej w innych dziedzinach również może przynieść wymierne efekty. Choć sama nazwa wydaje się stosunkowo oczywista, warto jednak zatrzymać się i zastanowić, jaka jest rola tej dziedziny w procesie wdrażania produktu na rynek.

Rozpoznanie

Pierwszym etapem w zarządzaniu wymaganiami jest badanie zapotrzebowań klientów, zespołu technicznego i biznesowego – aby sprawdzić, w jaki sposób poprowadzić dalsze kreowanie produktu. Ten moment ma realne przełożenie na wynik końcowy całego procesu.

W tym miejscu powstaje dokument o nazwie „specyfikacja wymagań”, który, aby miał jakąkolwiek funkcję, musi zostać zaakceptowany przez trzy grupy osób wymienione na początku akapitu.

Wykonalność

Celem tego etapu jest stworzenie kosztorysu i budżetu potrzebnych do stworzenia określonego produktu. W tym miejscu sprawdzane są możliwości finansowe, kadrowe itp. firmy, które mogą umożliwić wykonanie zadania – wypuszczenie produktu na rynek.

Od projektowania do wdrożenia

Potrzeby na poziomie trzech wymienionych wcześniej grup ulegają zmianom i z tego powodu etap projektowania jest bardzo płynny.

Jednak, gdy zostanie wstępnie zakończony, produkt zostaje poddawany wielu testom uwzględniającym nowe sugestie i błędy w stosunku do realiów rynkowych. W zarządzaniu wymaganiami moment wypuszczenia produktu wcale nie oznacza końca jego życia. W tym miejscu cały proces rozpoczyna się od początku, aby produkt został ulepszony o wnioski wyciągnięte podczas testów przy pierwszej wersji.
Jak widać implementacja wymagań ma duży wpływ na proces tworzenia produktów. Odpowiednie zarządzanie nimi może spowodować rozwój nie tylko opracowywanej koncepcji, ale też całej firmy.